• Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres nazwa Eljott Łukasz Jankowski, adres ul. Kotowo 23 60-009 Poznań telefon 61656-10-10 adres email biuro@eljott.pl
    2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
    3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 
      Eljott Lukasz Jankowski, ul. Kotowo 23 60-009 Poznań
    4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
    5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
    6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
    7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
    8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
    9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
        • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
        • zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

[…………..………………………………………………………………………] [1] niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy([2]) ……….……………/……………………………… o świadczenie następującej usługi([2])…………….………………………………………….., zawartej z eljott.pl dnia, [……………………….] 201… roku. [3] Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr...............................................................

Data i podpis:

[…………………………………………………][4]

[1] imię, nazwisko, adres, adres e-mail

[2] Niepotrzebne skreślić

[2] Niepotrzebne skreślić

[3] Proszę wskazać datę zawarcia umowy, znajdującą się [……………………………].

[4] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).

 

Oświadczenie to pobrania TUTAJ